Právní podmínky

Právní podmínky

1. Obsah on line nabídky:
Provozovatelem internetových stránek www.vorwerk.cz, www.thermomix.cz a www.vorwerk-kobold.cz (dále jen internetové stránky) je firma VORWERK CS k.s. (dále jen provozovatel). Provozovatel neručí
za správnost, úplnost či aktuálnost informací na internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek, za předpokladu, že ze strany provozovatele ani autorů neexistuje prokazatelně úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny obsahu nebo funkčnosti internetových stránek a to bez předchozího upozornění.

2. Odkazy a linky:
Provozovatel a autoři nenesou žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob,
na které internetové stránky odkazují. Provozovatel a autoři výslovně prohlašují, že v době uvedení linku či odkazu neobsahovaly zmiňované stránky ilegální obsahy. Provozovatel a autoři nemají žádný vliv
na aktuální, nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek. Proto se tímto výslovně distancují od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto stanovení platí
pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní internetové stránky, tak jako pro cizí záznamy
v obsahu internetových stránek. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv osoba, která přes link na příslušné stránky pouze odkazuje.

3. Autorské právo a ochranné známky:
Obsah internetových stránek je chráněn autorským právem, pokud není uvedeno jinak. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších vyhlášek může provozovatel vykonávat majetková práva k internetovým stránkám. Všechny ochranné a registrované obchodní známky zmíněné v rámci internetových stránek, podléhají neomezeně stanovením platných zákonů. Používání, přenášení, pozměňování obsahu internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana dat a soukromí:
Veškeré údaje získané od návštěvníků internetových stránek (formou vyplnění a odeslání formulářů, dále jen osobní údaje) jsou považovány za údaje osobní a jsou chráněné dle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších vyhlášek. Uživatel odesláním takového formuláře souhlasí se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného zákona. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Uživatel odesláním svých osobních údajů výslovně souhlasí s jejich zpracováním provozovatelem. Provozovatel pro statistické účely shromažďuje některé informace
o uživatelích v průběhu jejich návštěv. Tyto údaje (např. verze operačního systému, verze prohlížeče, rozlišení obrazovky) jsou zcela anonymní a provozovatel je shromažďuje a zpracovává pouze za účelem vylepšení a dalšího vývoje Internetových stránek.

5. Právní účinek vyloučení odpovědnosti a záruk:
Tyto právní podmínky jsou považované za část internetových stránek. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny. Provozovatel může kdykoliv upravit právní podmínky změnou tohoto textu.

Cookies

Co je to "cookie"?
"Cookie" (česky sušenka) je malé množství dat (jen několik bytů), které zaslal WWW server do prohlížeče. Tato data jsou po určitou dobu v prohlížeči uložena a jsou zasílána zpět serveru s každým dalším požadavkem na další WWW stránku. Takto uložená informace je známa právě a pouze prohlížeči, kterému byla zaslána a je zasílána pouze určeným serverům, obvykle pak pouze tomu serveru, který ji zaslal.

K čemu jsou cookies?
Používají se především k rozlišování uživatelů a udržení kontextu. Poté, co se uživatel přihlásí, je jeho prohlížeči šifrovaně zaslána cookie. Ta pak slouží k ověření autenticity uživatele u všech dalších požadavků na stránky. Cookie je smazána v okamžiku, kdy se uživatel odhlásí. K její ztrátě dojde také tehdy, pokud uživatel zavře svůj prohlížeč, nebo když vyprší její platnost.

Je to bezpečné?
Naprosto. Cookie nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče. Cookie sama je přenášena v rámci šifrovaného spojení a není ukládána na disk, takže nikdo ji nemůže získat ani zachycením "po cestě", ani z Vašeho disku. Navíc, každá cookie v sobě obsahuje čas svého vytvoření a je platná pouze po krátký čas (~30 dní) po něm. Poté se stává zcela nepoužitelnou.

Naše výrobky slouží už více než 130 let v milionech domácnostech po celém světě. A to díky vynikajícím inovačním technologiím a legendárně dlouhé životnosti.