OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností VORWERK CS k.s. na doméně shop.vorwerk.com/cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi společností Vorwerk CS k.s. jako prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, a kupujícím (dále také zákazníkem). Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou na straně kupujícího spotřebitel ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou na straně kupujícího nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Informace o prodávajícím:
VORWERK CS k.s. 
Pod Pekařkou 1/107
147 00  Praha 4
Česká republika

Zelená linka: 800 168 987
Tel.: +420 234 073 100
Fax: +420 234 073 101
E-mail: [email protected] 

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl A, vložka 16268.

VYMEZENÍ POJMŮ

Kupní smlouva. Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem závazného potvrzení o přijetí objednávky  kupujícího prodávajícím. Tímto okamžikem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a také z bodu č. 4. těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

OBJEDNÁVKA

Objednání zboží se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku). Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Prodávající zašle kupujícímu po obdržení objednávky potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení není považováno za přijetí objednávky. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky.

CENA ZBOŽÍ

Ceny zboží jsou uvedeny  včetně DPH 20%.

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny uvedené v objednávce kupujícího, prodávající bude o tomto kupujícího informovat a s žádostí o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit oznámením  prokazatelně doručeným kupujícímu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

  

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba kupní ceny zboží probíhá některou z následujících variant:

Dobírkou
Za objednané zboží zaplatíte dobírkou při jeho převzetí.

Bankovním převodem
Za objednané zboží zaplatíte předem převodem na náš bankovní účet

Platební údaje:
UniCredit Bank: 2107392496 / 2700 
Variabilní symbol: číslo objednávky
Konstantní symbol: 0008

Platební kartou
Za objednané zboží zaplatíte online platební kartou Visa / MasterCard.

Financování Essox
Zřízení spotřebitelského úvěru Essox, jehož schválovací proces probíhá online prostřednictvím formuláře společnosti Essox.
Informace týkající se spotřebitelského úvěru Essox

 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je doručováno výhradně na území České republiky.

Česká pošta
Dodání objednaného zboží prostřednictvím České pošty - služba "Balík do ruky"
Zvolením této možnosti dodání nelze využít možnosti financování.

IN TIME
Dodání objednaného zboží prostřednictvím zásilkové služby IN TIME.

Cena dopravy

U dodávek zboží v ceně do 500 Kč bude kupujícímu účtováno poštovné a balné ve výši 125 Kč (Česká pošta), resp. 140 Kč (IN TIME), u dodávek zboží v ceně nad 500 Kč je poštovné a balné zdarma.

EXPEDICE ZBOŽÍ A TERMÍN DODÁNÍ

Zboží bude expedováno do 2 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky a bude odesláno prostřednictvím zvoleného přepravce. Prodávající nemá možnost ovlivnit dodací lhůty přepravců, předpokládaná doba dodání je cca 5 pracovních dnů.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit na dodací list svým podpisem.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Pokud není uvedeno jinak, veškeré zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího je dostupné skladem.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či spotřebováním.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
a)  jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

b)  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

c)  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

d)  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Prodávající rozhodne o Vaší reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

SERVIS

Vyhledat zákaznické (servisní) centrum ve Všem okolí lze na stránkách www.vorwerk.cz.

 

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč. z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). 

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:
a)  Písemně kontaktovat prodávajícího poštou (Vorwerk CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4) nebo e-mailem ([email protected]). V případě nesplnění této podmínky nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy.
b) Zboží zaslat dobírkou (doporučujeme zboží pojistit) na adresu Kühne & Nagel, Průmyslová 1372, 253 01 Hostivice. Od celkové ceny dobírky je nutné odečíst náklady společnosti Vorwerk na dodání zboží ve výši 99 Kč.
c)  Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení, nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. 
d)  Spotřebitel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji prodávající nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Není-li kupujícím písemně při uzavření kupní smlouvy určeno jinak, uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa) společností Vorwerk CS k.s. a obchodními zástupci společnosti Vorwerk CS k.s. pro účely nabídek obchodu a služeb, provádění marketingových a jiných průzkumů trhu, a to po dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy. Zároveň uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího prostředky elektronické komunikace (e-mailem, SMS aj.). Osobní údaje zákazníků jsou prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Poskytnutí souhlasu kupujícím je dobrovolné, může být kdykoliv odvoláno, a to písemným nebo e-mailovým sdělením zaslaným prodávajícímu. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

Kupující má právo na poskytnutí informací o rozsahu zpracování svých osobních údajů prodávajícím a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje zpracovatelům, kteří se podílejí na zdárném vyřízení objednávky a souvisejících činnostech, které mají souvislost s uzavřenou kupní smlouvou.

Doprava zdarma

Nakoupíte-li v našem e-shopu zboží za více než 2.000,00 Kč, poštovné a balné za Vás uhradíme my.

Bezpečná Platba
VORWERK VŽDY NABLÍZKU

Díky týmům zákaznické podpory a technikům společnosti Vorwerk jste vždy v dobrých rukou. Na naší interaktivní mapě si můžete najít nejbližší servisní středisko.

Naše výrobky slouží už více než 130 let v milionech domácnostech po celém světě. A to díky vynikajícím inovačním technologiím a legendárně dlouhé životnosti.